Switch to: uk
23 March 2017 09:01AM

กรณีศึกษา เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการรถบรรทุกขนส่งสินค้าด้วยอาร์เอฟไอดี

05 Apr 12 ,  White Paper
 • 0
 • star
 • star
 • star
 • star
 • star

เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีเป็นอีกเครื่องมือที่สามารถนามาประยุกต์ใช้งานได้หลายด้าน เช่น ธุรกิจการขนส่ง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการไทยสนใจนาเอาอาร์เอฟไอดีมาประยุกต์ใช้มากขึ้น และการออกแบบระบบ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ก็สามารถพัฒนาขึ้นจากฝีมือของนักพัฒนาระบบไทย ทาให้ระบบมีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับสภาวะการทางานของอุตสาหกรรมและการขนส่งในประเทศ อาร์เอฟไอดีมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็ง และลดต้นทุนให้องค์กร ดังตัวอย่างของการนาเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้านการขนส่ง (Logistics) ของ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จากัด ซึ่งโครงการนี้ ประสบความสาเร็จ เป็นกรณีศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2009 (RFID Solution for Transportation Management) ในการนาเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาใช้ในการจัดการด้านการขนส่ง

Education
 • กรณีศึกษา เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการรถบรรทุกขนส่งสินค้าด้วยอาร์เอฟไอดี

  05 Apr 12 ,  White Paper
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีเป็นอีกเครื่องมือที่สามารถนามาประยุกต์ใช้งานได้หลายด้าน เช่น ธุรกิจการขนส่ง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการไทยสนใจนาเอาอาร์เอฟไอดีมาประยุกต์ใช้มากขึ้น และการออกแบบระบบ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ก็สามารถพัฒนาขึ้นจากฝีมือของนักพัฒนาระบบไทย ทาให้ระบบมีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับสภาวะการทางานของอุตสาหกรรมและการขนส่งในประเทศ อาร์เอฟไอดีมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็ง และลดต้นทุนให้องค์กร ดังตัวอย่างของการนาเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้านการขนส่ง (Logistics) ของ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จากัด ซึ่งโครงการนี้ ประสบความสาเร็จ เป็นกรณีศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2009 (RFID Solution for Transportation Management) ในการนาเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาใช้ในการจัดการด้านการขนส่ง

 • หลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  28 Feb 12 ,  News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเรียนต่อระดับปริญญาโทใน 7 หลักสูตรดังต่อไปนี้

 • หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และทุนการศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

  20 Feb 12 ,  News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  เนื่องด้วย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการต่อยอดองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมสู่ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (AEC) ของท่าน สถาบันฯจึงได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตร MBA ขึ้น ดังต่อไปนี้

 • เทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศให้ประสบความสำเร็จ

  20 Feb 12 ,  News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ ยิงหลักสูตรผ่านออนไลน์หนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่ยุค2012

 • แนวทางการยกระดับการพัฒนาภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจ GMS

  10 Jan 12 ,  White Paper
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  GMS (Greater Mekong Sub-region) เป็นความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่อยู่ติดแม่น้ำโขง

 • โครงการปริญญาโท วิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ)

  25 Aug 11 ,  News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  Admission for Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Systems Engineering (LSCSE)(International Program)

  กำหนดการรับสมัคร โครงการปริญญาโท วิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน(หลักสูตรนานาชาติ)

 • ตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics performance Index: LPI)

  26 May 11 ,  Article
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์สำหรับภาคอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศและสำหรับประเทศไทย ประกอบกับในปี  2551 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ระบุว่าต้นทุนโลจิสติกส์ของสินค้าที่ขายในประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 18.6% ของ GDP ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่สูงมากหากเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตามต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ไม่ได้มีเพียงแค่ค่าขนส่งอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงต้นทุนของกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลที่ตรงประเด็นโดยเฉพาะข้อมูลประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ และหากผู้ประกอบการไม่มีความเข้าใจและไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพ การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ของตนเองได้แล้ว ก็จะไม่สามารถวางแผนและควบคุมกระบวนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได้

 • ระบบตรวจสอบย้อนกลับ ในการจัดการโซ่อุปทาน

  21 Apr 11 ,  Article
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารและการพิสูจน์ทราบแหล่งที่มาได้ เป็นสิ่งสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบัน การระบาดของโรคไข้หวัดนก (Bird Flu) และการแพร่ระบาดของโรควัวบ้า (Mad Cow Disease) ทั้งในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ได้ทำให้เกิดความตระหนักถึงความจำเป็นในการสืบหาแหล่งกำเนิด แหล่งผลิต และแหล่งแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร

 • “ท่าเรือน้ำลึกทวาย” ไทยจะได้อะไร?

  11 Apr 11 ,  Article
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  กล่าวกันว่า หากโครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย (Dawei Deep Sea Port & Industrial Estate Project) อภิมหาโปรเจกต์ความร่วมมือระหว่างไทยกับพม่าแล้วเสร็จ จะเป็นประตูเศรษฐกิจ (Gate Way) แห่งใหม่ของโลกตะวันตกและตะวันออก และที่สำคัญท่าเรือน้ำลึกทวายจะเสริมศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นโลจิสติกส์ฮับในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้ง เป็นช่องทางขยายโอกาสและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างสองประเทศ และจะก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญในภูมิภาคนี้

 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความสำคัญอย่างไร

  06 Apr 11 ,  Article
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  ในปี 2546 อาเซียนได้กำหนดทิศทางที่แน่ชัดว่า ความร่วมมือจะต้องเดินทางไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ภายในปี 2558