Switch to: uk
27 May 2016 07:31AM

ดีเอชแอล เผยรายงานการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมลอจิสติกส์ ปี 2559

26 May 16 ,  Trade
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

• ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ 'การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร' เป็น 1 ใน 26 การพัฒนาที่สำคัญในรายงานการศึกษาแนวโน้มลอจิสติกส์ ปี 2559  • รายงานฉบับล่าสุดเผยการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มทางสังคม ธุรกิจและเทคโนโลยี ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในธุรกิจด้านลอจิสติกส์ • เป็นรายงานที่ผู้เชี่ยวชาญด้านลอจิสติกส์ควรศึกษา เพื่อเข้าใจถึงอุตสาหกรรมลอจิสติกส์ในอนาคต

Sea Transport