Switch to: uk
02 September 2015 21:30PM

ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้นำชุมชน เข้าเยี่ยมชมกิจการ

29 Jul 15 ,  Photo News
 • 0
 • star
 • star
 • star
 • star
 • star

เมื่อเร็วๆ นี้  ผู้บริหารบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้นำและผู้แทนชุมชน ทั้ง 9 ชุมชน รวมถึงหน่วยงานราชการในพื้นที่แหลมฉบังและผู้สนใจ กว่า 100 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด โดยมี นายอาทิตย์  ประทุมสุวรรณ ประธาน บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ และนายธีรพล อุดมกาญจนนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำและผู้แทนชุมชน ตลอดจนหน่วยงานราชการ มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของยูนิไทยชิปยาร์ดฯ มากขึ้น รวมถึงการสร้างความเข้าใจในความมุ่งมั่นขององค์กรต่อการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรที่ว่า “มุ่งมั่นพัฒนาความเจริญทางด้านชุมชนและสังคม ควบคู่กับการสร้างความเจริญทางธุรกิจให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน”  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  รวมถึงการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บริหารบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้นำและผู้แทนชุมชน ทั้ง 9 ชุมชน รวมถึงหน่วยงานราชการในพื้นที่แหลมฉบังและผู้สนใจ กว่า 100 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด โดยมี นายอาทิตย์  ประทุมสุวรรณ ประธาน บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ และนายธีรพล อุดมกาญจนนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำและผู้แทนชุมชน ตลอดจนหน่วยงานราชการ มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของยูนิไทยชิปยาร์ดฯ มากขึ้น รวมถึงการสร้างความเข้าใจในความมุ่งมั่นขององค์กรต่อการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรที่ว่า “มุ่งมั่นพัฒนาความเจริญทางด้านชุมชนและสังคม ควบคู่กับการสร้างความเจริญทางธุรกิจให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน”  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  รวมถึงการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

Photo News
 • ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้นำชุมชน เข้าเยี่ยมชมกิจการ

  29 Jul 15 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  เมื่อเร็วๆ นี้  ผู้บริหารบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้นำและผู้แทนชุมชน ทั้ง 9 ชุมชน รวมถึงหน่วยงานราชการในพื้นที่แหลมฉบังและผู้สนใจ กว่า 100 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด โดยมี นายอาทิตย์  ประทุมสุวรรณ ประธาน บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ และนายธีรพล อุดมกาญจนนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำและผู้แทนชุมชน ตลอดจนหน่วยงานราชการ มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของยูนิไทยชิปยาร์ดฯ มากขึ้น รวมถึงการสร้างความเข้าใจในความมุ่งมั่นขององค์กรต่อการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรที่ว่า “มุ่งมั่นพัฒนาความเจริญทางด้านชุมชนและสังคม ควบคู่กับการสร้างความเจริญทางธุรกิจให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน”  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  รวมถึงการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

  เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บริหารบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้นำและผู้แทนชุมชน ทั้ง 9 ชุมชน รวมถึงหน่วยงานราชการในพื้นที่แหลมฉบังและผู้สนใจ กว่า 100 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด โดยมี นายอาทิตย์  ประทุมสุวรรณ ประธาน บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ และนายธีรพล อุดมกาญจนนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำและผู้แทนชุมชน ตลอดจนหน่วยงานราชการ มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของยูนิไทยชิปยาร์ดฯ มากขึ้น รวมถึงการสร้างความเข้าใจในความมุ่งมั่นขององค์กรต่อการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรที่ว่า “มุ่งมั่นพัฒนาความเจริญทางด้านชุมชนและสังคม ควบคู่กับการสร้างความเจริญทางธุรกิจให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน”  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  รวมถึงการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

   

 • บมจ.เจดับเบิ้ลยูดีฯ เปิดตัวธุรกิจพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

  22 Jul 15 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ภาคพื้นดินแบบครบวงจร นายจิตชัย นิมิตรปัญญา  (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์และนายธเนศ พิริย์โยธินกุล (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ พร้อมด้วยนายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ ที่เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 120 ล้านหุ้น ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในไตรมาส 3 ปีนี้

  บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD ผู้นำธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรในอาเซียน จัดงานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ ที่เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 120 ล้านหุ้น ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในไตรมาส 3 ปีนี้ โดยงานแถลงข่าวจัดขึ้นวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 


  (จากซ้าย) นายธเนศ พิริย์โยธินกุล ผู้อำนวยการอาวุโส บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายจิตชัย นิมิตรปัญญา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ 

   

 • สัมมนา Thailand Quality Award 2014 Winner Conference

  08 Jun 15 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  คุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (คนกลาง) ถ่ายภาพร่วมกับ ผู้บริหารจาก 4 องค์กรคุณภาพที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2557 (Thailand Quality Class 2014: TQC) ได้แก่ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ธุรกิจ 7-Eleven บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ในงานสัมมนาหัวข้อ Thailand Quality Award 2014 Winner Conference” เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากองค์กรที่ได้รับรางวัล TQC ซึ่งจัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

 • Nippon Express NEC Logistics (ประเทศไทย) ฉลองครบรอบ 20 ปี

  23 Mar 15 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ฉลองครบรอบ 20 ปี พร้อมเปิดคลังสินค้าปลอดอากรแห่งใหม่ ( BFZ ) ที่บางนา-ตราด ก.ม. 39

 • ประธานกรรมการบริหาร สแกนเนีย ซีวี เอบี เยือนประเทศไทย

  23 Feb 15 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  ประธานกรรมการบริหาร สแกนเนีย ซีวี เอบี  เยือนประเทศไทย พร้อมเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ สแกนเนีย สยาม และ มอบนโยบายแก่เหล่าพนักงาน
  มร.มาร์ติน ลุนด์สตัดท์ ประธานกรรมการบริหาร สแกนเนีย ซีวี เอบี  (Mr. Martin Lundstedt, President and CEO, Scania CV AB) เดินทางเยือนประเทศไทยและเข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่และศูนย์บริการ สแกนเนีย สยาม พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในการที่ สแกนเนีย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลัดดันและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งของอาเซียน รวมถึงมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแก่เหล่าพนักงาน สแกนเนีย โดยมีนายภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย และ พนักงานบริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

  มร.มาร์ติน ลุนด์สตัดท์ ประธานกรรมการบริหาร สแกนเนีย ซีวี เอบี  (Mr. Martin Lundstedt, President and CEO, Scania CV AB) เดินทางเยือนประเทศไทยและเข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่และศูนย์บริการ สแกนเนีย สยาม พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในการที่ สแกนเนีย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลัดดันและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งของอาเซียน รวมถึงมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแก่เหล่าพนักงาน สแกนเนีย โดยมีนายภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย และ พนักงานบริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

   

 • บีเอฟเอสคาร์โก้อวอรด์กาล่าดินเนอร์ ครั้งที่ 5

  13 Feb 15 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา บางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซสได้จัดงาน “บีเอฟเอสคาร์โก้ อวอรด์กาล่าดินเนอร์ ครั้งที่ 5 ”ขึ้น ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ เพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณและมอบรางวัลแก่ลูกค้า รวมถึงมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่วงการขนส่งสินค้าทางอากาศ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการหารายได้เพื่อบริจาคให้แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  รางวัลต่างๆได้มอบให้แก่ลูกค้าผู้ทรงเกียรติ ทั้งจากภาคสายการบินและตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศที่ได้รับการคัดเลือก และยังมีการมอบรางวัลผู้ทรงเกียรติในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ ให้แก่ คุณเกล็น ฮิวจ์ส หัวหน้าสินค้าทางอากาศระดับสากล สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ โดยงานนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 แล้ว และยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากแวดวงขนส่งสินค้าทางอากาศเหมือนเช่นเคย ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติจากในประเทศและจากต่างประเทศมาเข้าร่วมงานในครั้งนี้
  ในค่่าคืนดังกล่าว บีเอฟเอสสามารถระดมทุนจากผู้เข้าร่วมงานในการร่วมบริจาคให้มูลนิธิฯ ได้เป็นจ่านวนห้าล้านบาท ซึ่งเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาห้าปีในการสร้างศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อน อ่อนนุชแห่งใหม่ (ซอยอ่อนนุช 88) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ ซึ่งรายได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ทางมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯจะน่าไปซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นสนามเด็กเล่นให้แก่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อนแห่งใหม่นี้ ซึ่งจะช่วยท่าให้คุณภาพชีวิตเด็กๆในเขตสลัมอ่อนนุชได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

  บางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซสจัดงาน “บีเอฟเอสคาร์โก้ อวอรด์กาล่าดินเนอร์ ครั้งที่ 5 ” เพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณและมอบรางวัลแก่ลูกค้า รวมถึงมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่วงการขนส่งสินค้าทางอากาศ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการหารายได้เพื่อบริจาคให้แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

 • ลงนามบันทึกข้อตกลงจัดงาน TILOG ร่วมกับ Logistix 2015

  10 Dec 14 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดงานแสดงสินค้ากับบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด โดยนายปรีชา สนั่นวัฒนานนท์ กรรมการบริหาร ในการ    จัดงาน  TILOG 2015 ร่วมกับ Logistix 2015  มหกรรมเทคโนโลยี สินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับ โลจิสติกส์ไทยสู่สากล พร้อมเปิดเวทีเจรจาการค้า เจาะเครือข่ายธุรกิจในกลุ่มอาเซียนบวก 6 ระหว่างวันที่  2 – 4 กันยายน 2558 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ

  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดงานแสดงสินค้ากับบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด โดยนายปรีชา สนั่นวัฒนานนท์ กรรมการบริหาร ในการ จัดงาน  TILOG 2015 ร่วมกับ Logistix 2015  มหกรรมเทคโนโลยี สินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับ โลจิสติกส์ไทยสู่สากล พร้อมเปิดเวทีเจรจาการค้า เจาะเครือข่ายธุรกิจในกลุ่มอาเซียนบวก 6 ระหว่างวันที่  2 – 4 กันยายน 2558 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ

   

 • ASEAN Sustainable Development Symposium 2014

  18 Nov 14 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  ฯพณฯ สมหมาย ภาษี (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ฯพณฯ เล เลือง มินท์ (ที่ 6 จากซ้าย) เลขาธิการอาเซียน คุณกานต์ ตระกูลฮุน (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี คุณอิโว เดอ โบเออร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการทั่วไป สถาบันโกลบอล กรีน โกรวท์ คุณเดวิด เพียรสัน (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดีลอยท์ โกลบอล คุณแคลินน์ เจมส์ (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีอาร์เอ็ม ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก คุณฟิลลิป ฟอนด้า (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสภานักธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ หรือ WBCSD-CSI คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส (ขวา) ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี และคุณสมเกียรติ อ่อนวิมล (ซ้าย) ผู้ดำเนินรายการ ร่วมเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาระดับภูมิภาค ASEAN Sustainable Development Symposium 2014 ครั้งที่ 4 เพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและขยายผล “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ไปสู่ทุกภาคส่วน รวมถึงประสานองค์ความรู้ให้เกิดความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน  เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งอาเซียน เพื่อความยั่งยืนในอนาคตอย่างแท้

  ฯพณฯ สมหมาย ภาษี (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ฯพณฯ เล เลือง มินท์ (ที่ 6 จากซ้าย) เลขาธิการอาเซียน คุณกานต์ ตระกูลฮุน (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี คุณอิโว เดอ โบเออร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการทั่วไป สถาบันโกลบอล กรีน โกรวท์ คุณเดวิด เพียรสัน (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดีลอยท์ โกลบอล คุณแคลินน์ เจมส์ (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีอาร์เอ็ม ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก คุณฟิลลิป ฟอนด้า (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสภานักธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ หรือ WBCSD-CSI คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส (ขวา) ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี และคุณสมเกียรติ อ่อนวิมล (ซ้าย) ผู้ดำเนินรายการ ร่วมเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาระดับภูมิภาค ASEAN Sustainable Development Symposium 2014 ครั้งที่ 4 เพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและขยายผล “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ไปสู่ทุกภาคส่วน รวมถึงประสานองค์ความรู้ให้เกิดความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งอาเซียน เพื่อความยั่งยืนในอนาคตอย่างแท้ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี

   

 • อุตสาหกรรมไทย..ผู้นำในอาเซียน

  06 Nov 14 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนาเพื่อสื่อมวลชน ประจำปี 2557 ภายใต้การเสวนาหัวข้อ “อุตสาหกรรมไทย...ผู้นำในอาเซียน” เพื่อให้ได้รับข้อมูลด้านเศรษฐกิจ – อุตสาหกรรม ที่เป็นประโยชน์ ชัดเจน โดยมีนายสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปาฐกถา “อุตสาหกรรมไทย...ผู้นำในอาเซียน และการเสวนา “อุตสาหกรรมไทย...ผู้นำในอาเซียน” จากรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเจน นำชัยศิริ นายสุชาติ  จันทรานาคราช นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล และนายวัลลภ วิตนากร วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557  โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนาเพื่อสื่อมวลชน ประจำปี 2557 ภายใต้การเสวนาหัวข้อ “อุตสาหกรรมไทย...ผู้นำในอาเซียน” เพื่อให้ได้รับข้อมูลด้านเศรษฐกิจ – อุตสาหกรรม ที่เป็นประโยชน์ ชัดเจน โดยมีนายสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปาฐกถา “อุตสาหกรรมไทย...ผู้นำในอาเซียน และการเสวนา “อุตสาหกรรมไทย...ผู้นำในอาเซียน” จากรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเจน นำชัยศิริ นายสุชาติ จันทรานาคราช นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล และนายวัลลภ วิตนากร วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

 • Ice Bucket Challenge # F.T.I.

  26 Aug 14 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  จบไปแล้ว!! สำหรับกิจกรรม Ice Bucket Challenge โดย คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้ปฏิบัติภารกิจรับคำท้า คุณสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหาร ทรูวิชั่นส์ และประธานคณะกรรมการบริหาร สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ลานด้านหน้าห้องอาหาร Retro life Café
  ทั้งนี้ นอกจากประธานสภาอุตสาหกรรมฯ จะรับคำท้ากิจกรรม Ice Bucket Challenge ด้วยตัวเองแล้ว ยังนำทีมผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ ทั้งจากกลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด กว่า 20 คน มาร่วมกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ด้วย โดยจะร่วมบริจาคเงินให้กับ “โรงพยาบาลทหารผ่านศึก” พร้อมยังส่งคำท้าต่อไปยัง 2 บิ๊กภาครัฐ ได้แก่ คุณวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ คุณอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อเชิญชวนมาร่วมสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วย

  จบไปแล้ว!! สำหรับกิจกรรม Ice Bucket Challenge โดย คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้ปฏิบัติภารกิจรับคำท้า คุณสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหาร ทรูวิชั่นส์ และประธานคณะกรรมการบริหาร สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ลานด้านหน้าห้องอาหาร Retro life Café 


  ทั้งนี้ นอกจากประธานสภาอุตสาหกรรมฯ จะรับคำท้ากิจกรรม Ice Bucket Challenge ด้วยตัวเองแล้ว ยังนำทีมผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ ทั้งจากกลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด กว่า 20 คน มาร่วมกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ด้วย โดยจะร่วมบริจาคเงินให้กับ “โรงพยาบาลทหารผ่านศึก” พร้อมยังส่งคำท้าต่อไปยัง 2 บิ๊กภาครัฐ ได้แก่ คุณวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ คุณอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อเชิญชวนมาร่วมสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วย